Elektřina ze sluníčka pro každého, to je ostrovní systém.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

  1. Způsob provedení objednávky

Internetový obchod www.1alphasolar.cz akceptuje objednávky učiněné objednavatelem
(dále jen „kupující") uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na
doméně http://www.1alphasolar.cz/, e-mailem na objednavky@1alphasolar.cz nebo
telefonicky od 8. hod na čísle +420608863977.

Internetový obchod www.1alphasolar.cz je provozován Petrem Kuderou,
IČO: 45614733,
DIČ: CZ6312270393,
se sídlem Brno, Molákova 1,
683 00 (dále jen „prodávající").
Provozovatel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem uhrazení fakturované
částky kupujícím. K emailovému potvrzení o přijaté objednávce využije prodávající kontaktní
údaje zadané kupujícím při objednání zboží.

V případě, že kupující provede objednávku, platí pro kupujícího vždy aktuální cena
uvedená v internetovém obchodě v době uskutečnění objednávky.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím
v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

Uhrazením ceny zboží dle objednávky souhlasí objednavatel s obchodními
podmínkami platnými pro obchod www.1alphasolar.cz .

  2. Storno objednávky

Vzhledem k výše uvedenému, je objednávka závaznou okamžikem úhrady
kupujícím. Kupující má právo odstoupit od objednávky do chvíle než provede
úhradu. Odstoupení od objednávky musí být provedeno písemně emailem na
adresu objednavky@1alphasolar.cz .

Bude-li chtít kupující objednávku stornovat či změnit po jejím uhrazení,
prodávající se zavazuje s kupujícím jednat a vyjít mu maximálně vstříc,
není však povinen storno objednávky přijmout.

Znění zák. č. 367/2000 Sb. není výše uvedeným dotčeno. Zboží, které bude
odesláno zpět prodávajícímu v souladu se zněním tohoto zákona, nemusí být
v původním obalu, pokud tento obal není nedílnou součástí výrobku a bez
tohoto obalu je zboží nadále již neprodejné. Zboží musí být nepoškozené,
originální texty musí být přiložené k vrácenému zboží. Zboží musí být
kompletní a s originálním dokladem o koupi. Zboží, které kupující vrátí
na dobírku bude odmítnuto. Kupující by proto neměl posílat zboží na dobírku.
Kupujícímu se doporučuje zboží zasílané zpět prodávajícímu pojistit.
Zboží, které prodávající obdrží na dobírku ani neavizované zásilky nepřebírá.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze
za zboží kupujícímu zaslány zpět bankovním převodem do 30 dnů po fyzickém
obdržení zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy, pokud bylo zboží
již zasláno, se prokazatelné náklady, které vzniknou s tímto odstoupením,
ani zálohy, zaplacené předem, nevrací. Tyto náklady tvoří zejména náklady
na poštovné a balné vnějšího obalu, obalový materiál vnější - poštovní krabice,
náklady na zabalení zboží do nového obalu, nový obalový materiál pro zboží,
naskladnění zboží do skladu a kontrola úplnosti a nepoškození zboží.
Tyto náklady jsou vyčísleny podle skutečných nákladů, tato částka
se odečte od původní částky objednávky. V případě, že zboží vrácené
v termínu předpokládaném dikcí z.č. 367/2000 Sb. bude poškozené,
částečně spotřebované či opotřebované, bude z původní částky za zboží
odečtena suma, odpovídající tomu opotřebení.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv, i po zaplacení
až do momentu jejího vyřízení, tedy doručení kupujícímu, není-li již
možné zboží obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek, nebo
i bez udání důvodu.

  3. Cena zboží

Cena zboží v internetovém obchodě je vždy aktuální a platná. Pro kupujícího
je závazná cena zveřejněná v obchodě v době uskutečnění objednávky.

Změna ceny zboží v internetovém obchodě v průběhu vyřizování objednávky
nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Ceny uvedené u zboží
jsou včetně DPH. Poštovné, dopravné a balné není zahrnuto v ceně zboží.
Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení
objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku uskutečnění objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti prezentované elektronickou cestou.
Obrázky zboží jsou ilustrativní.

  4. Dodací a platební podmínky

Lhůta dodání je 4 - 10 dnů po přijetí platby. Aktuální dodací lhůta je stanovena u jednotlivého konkrétního dodávaného výrobku. V případě momentálního nedostatku zboží v centrálním skladu se dodací lhůta může prodloužit od několika dnů až na několik týdnů, v závislosti na druhu výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo změnit lhůtu dodání. Pokud bude lhůta dodání kratší než uvedená, kupující o tomto nebude předem informován. Pokud bude lhůta dodání delší než aktuální dodací lhůta jednotlivého dodávaného výrobku, bude kupující o tomto ze strany prodávajícího informován v okamžiku, kdy prodávající toto zjistí.

O stavu objednávky bude kupující průběžně informován emailem.

Zboží bude dodáno spediční službou.

Osobní převzetí je možné pouze po předchozí telefonické domluvě.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši a nové doručení se provádí pouze na vyžádání a není prováděno opakovaně. V případě, že si kupující nevyzvedne objednané a uhrazené zboží a objednávku nezruší ještě před odesláním, nebude mu umožněno uskutečnit další objednávku bez toho, aby uhradil náklady spojené se zasláním nevyzvednuté objednávky.

  5. Reklamační řád

Kupující je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen nejpozději do 2 pracovních dní informovat dopravce i prodávajícího telefonicky na číslo +420608863977, nebo emailem na info@1alphasolar.cz. Na pozdější reklamace, způsobené přepravou, nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce. Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

V případě reklamace zboží kupující postupuje následujícím způsobem:

Reklamace musí být uplatněna písemně, a to na adresu sídla prodávajícího: Petr Kudera, Molákova 1, Brno, 628 00. Reklamaci provedenou telefonicky či emailem nelze považovat za provedenou řádně.

Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: přesný popis vady výrobku a popis události, při které výrobek přestal plnit funkci, která je reklamovaná. Označení reklamovaného zboží, důvod reklamace, datum koupě. Přílohou reklamace musí být doklad o zaplacení předmětu reklamace, tj. faktura, příjmový doklad atd. Nezapomeňte uvést svoje aktuální kontaktní údaje - tj. e-mail a telefonní číslo, pokud došlo od doby objednání k jejich změně a původní objednací informace z doby nákupu výrobku.

Kupující je povinen při reklamaci předložit vadnou věc čistou, v případě zaslání věci k reklamaci poštou nebo spediční firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro přijetí reklamace).

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Po obdržení reklamace bude prodávající v zákonné lhůtě maximálně do 30 dnů kupujícího informovat (e-mailem/telefonicky) o posouzení reklamace a s návrhem jejího řešení.

V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus.

V případě posouzení reklamace jako neoprávněné bude zboží zasláno zpět kupujícímu s vyrozuměním o zamítnutí reklamace a jeho odůvodněním, a to na jeho náklady. V případě nesouhlasu kupujícího se zamítnutím reklamace se řeší případy dle platných zákonů ČR.

  6. Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.1alphasolar.cz Petr Kudera prohlašuje, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě, ani tato data nepoužije ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu www.1alphasolar.cz

Používáním internetového obchodu www.1alphasolar.cz souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech. Registrovaní uživatelé mají právo zrušit registraci, kdykoliv a bez udání důvodu. Žádost o zrušení registrace, příp. žádost o vymazání z databáze pro rozesílání informačních emailů, je třeba zaslat na email:info@1alphasolar.cz O provedení výmazu budete informováni.

Vážíme si Vaší důvěry a děkujeme za nákup.